Groei naar een succesvol projectteam in 3 stappen

Projectleiders staan voortdurend onder druk. Zij moeten aantoonbaar presteren op objectief meetbare aspecten, zoals tijd, kosten en kwaliteit. Daarbij verliezen zij gemakkelijk uit het oog dat zij hun objectief meetbare doelstellingen moeten behalen met subjecten, mensen. Het gevolg: projectleiders verobjectiveren de mensen in hun team, en benaderen de teamleden onbewust als objecten. Zij sturen het project uitsluitend op de (gedetailleerde) inhoud.

Deze houding lijkt in eerste instantie misschien logisch en doelmatig, maar blijkt op de langere termijn contra-productief en verlammend. Het succes van een projectteam is namelijk gelegen in de onderlinge betrokkenheid tussen de teamleden en de daaruit voortvloeiende interactie. Of deze betrokkenheid zich ontwikkelt, hangt in zeer grote mate af van de projectleider en diens soft skills. De projectleider moet zijn teamleden dus niet als objecten benaderen, maar als subjecten, met aandacht voor de mensen. Dat kan hij alleen als hij zich bewust wordt van zichzelf en zijn voorbeeldgedrag ten opzichte van de team- leden. Met deze basis is de projectleider in staat om het proces van interaktie in het team te begeleiden.

De groei naar een succesvol projectteam kent drie in elkaar overlopende stappen

  • Eerst moet de projectleider zich tot bewust leider ontwikkelen. Hij wordt daarbij begeleid door een begeleidingsdeskundige (supervisor).
  • Daarna begeleidt de projectleider op zijn beurt het team, zodat onderling vertrouwen en betrokkenheid tot ontwikkeling kunnen komen.
  • Ten slotte vormt het team een eenheid, waarin alle leden zich verantwoordelijk voelen voor het gehele proces én voor de hun specifiek toebedeelde taken en werkzaamheden. De projectleider is dan één van hen. Een van zijn specifieke taken is het projectleiderschap.

De betrokkenheid die zo ontstaat, uit zich in het durven delen en aannemen van vragen en antwoorden. De groepsleden tonen elkaar hun vragen en onzekerheden, waardoor ze elkaar hulp kunnen bieden, en het team zijn kracht toont. Dit vergroot de kwaliteit van de samenwerking en verbetert het projectresultaat, dat uiteindelijk – en terecht – wordt gemeten aan de hand van de objectieve indicatoren tijd, kosten en kwaliteit.

Heb je hulp nodig?

KMOB heeft landelijk gecertificeerde supervisors en is ontwikkelaar van organisatiecultuur, leiderschap en visie, voornamelijk binnen de sectoren infra en zorg. Neem gerust contact met ons op en we praten je graag bij over de mogelijkheden.

Regelmatig tips ontvangen over het ontwikkelen van teams, organisatiecultuur, leiderschap en visie?

Onze laatste tips en inzichten automatisch in je mailbox.

Something went wrong. Please check your entries and try again.