Borg de kennis in jouw organisatie

Hoe deel en borg je de kennis in jouw organisatie? Nederland is bij uitstek een land van kennis. Dit betekent dat organisaties gebaat zijn bij het delen en verrijken van kennis. Hoe gaat jouw organisatie met kennis om op organisatie- en persoonlijk niveau?

De arbeidsmarkt in Nederland is flexibeler geworden en kent daarnaast steeds meer zelfstandigen (ZZP’ers). Personeelswisselingen komen vaker voor en organisaties zetten ook steeds meer ZZP’ers in voor projecten. Al die mensen brengen kennis in, in ruil voor een vergoeding. Hoe borg je deze kennis in jouw organisatie?

Kennisborging

Je komt tot kennisborging door processen en cultuur. Het volgen van kennisborgingsprocessen leidt tot het opnemen van kennis in jouw organisatie. De houding van de medewerkers stimuleert het delen van de kennis. Kennis verdampt snel als de processen en de cultuur hierin niet ondersteunen.

Kennisontwikkeling

Bij kennisontwikkeling gaat het vaak om de vakinhoudelijke kennis, dat zien we bijvoorbeeld sterk bij onze klanten in de infrasector. In de zorgsector komt daar ook het delen van de persoonlijke aanpak bij. Wat werkt voor jou en wat niet? Het delen van deze meer emotionele kennis is een waarde die op de achtergrond is geraakt. Maar juist de reflectie op het emotionele niveau is een verrijking van de professionaliteit van de medewerkers in jouw organisatie.

Het delen en verrijken van kennis kan op twee manieren. Door intervisiebijeenkomsten en door brainstormsessies.

Intervisie

Wat is intervisie? De intervisie betekenis is groot. Intervisie is de methode om structuur te brengen in het delen van kennis. Dit kan zijn het delen van kennis tussen professionals in een gelijke functie. Intervisie kan ook betekenen dat kennis wordt gedeeld tussen medewerkers met verschillende functies binnen een vakgebied (intercollegiale consultatie).

Intervisie is van oorsprong bedoeld om in een groep van elkaar te leren op basis van een casus. Maar al te vaak blijft intervisie beperkt tot het delen van vakinhoudelijke kennis. Intervisie is vooral ook bedoeld om op elkaar te reflecteren. Reflecteren op aanpak, gebruikte methodiek én op persoonlijk niveau. Reflecteren op persoonlijk niveau betekent dat tijdens de intervisiebijeenkomst de inbrenger wordt gevraagd naar zijn emotionele ervaring tijdens de casus. Wat ervaarde hij, wat voelde hij en hoe ging hij hier mee om. Pas als ook deze vragen worden gesteld en de inbrenger tot antwoorden komt is de intervisie compleet. Zowel denken als voelen worden benoemd.

Brainstormsessies

Met brainstormsessies wordt in een geselecteerde groep in slechts een enkel uur of uren met de inzet van creativiteit en vanuit meerdere perspectieven van kijken naar een vraagstuk gekomen tot mogelijke antwoorden. Perspectieven van kijken zijn bijvoorbeeld de zes kleuren denkhoeden van Edward de Bono.

Een brainstormsessie centreert zich rondom een onderwerp en is vaak één- of tweemalig per onderwerp. Procesbegeleiding bij een brainstromsessie is voor jou nuttig, omdat de aanwezigen zich volledig kunnen concentreren op de inhoud en vanuit creativiteit kunnen deelnemen aan het proces. Het resultaat is maximale bijdrage aan het proces met uitkomsten waar de inbrenger direct mee aan de gang kan.

Samenvattend

Kennisontwikkeling door brainstormsessies en intervisie borgt en verrijkt de kennis in jouw organisatie als basis voor continuïteit en groei.

KMOB kan je hierbij ondersteunen. Bijvoorbeeld als de procesbegeleider die je begeleidt met intervisies in jouw organisatie. Ook als je nog niet bekend bent of begonnen bent met intervisie kan KMOB je hierin ondersteunen. Na een aantal sessies zijn de deelnemers in staat om zelf de intervisies vorm te geven. Of ondersteunen als procesbegeleider in het proces en de uitwerking van de brainstormsessie. Tijdens de brainstorm begeleidt KMOB de groep tot een relaxte setting waarin de creativiteit van iedere deelnemer wordt gestimuleerd.

Neem vrijblijvend contact op, via mail of telefoon, om jouw wensen te bespreken over de intervisie betekenis, de kennisontwikkeling in jouw organisatie of bijvoorbeeld deskundigheidsbevordering.

Regelmatig tips ontvangen over het ontwikkelen van teams, organisatiecultuur, leiderschap en visie?

Onze laatste tips en inzichten automatisch in je mailbox.

Something went wrong. Please check your entries and try again.