Quickscan bedrijf: verbeterpotentieel opsporen

Quickscan bedrijf - Uw onderneming of afdeling kunt u beter laten presteren, laten ontwikkelen door inzicht te krijgen. Dit inzicht ontstaat door een quickscan of bedrijfsscan uit te voeren. In de scan staat de mens centraal. Door vooral in de gesprekken vragen te stellen, te luisteren en door te vragen ontstaat inzicht in het verhaal achter het gedrag en het proces dat wordt gevolgd. Het gedrag van de mens bepaalt het proces. Datzelfde gedrag wordt gestuurd door aannames, gedachten en gevoelens. Door deze inzichtelijk te krijgen ontstaat een diepgaand inzicht in het te ontwikkelen potentieel in uw organisatie. Dat kan zijn in de infra, de zorg of in een MKB-bedrijf. De mens blijft centraal staan. 

Het resultaat is een financiële verbetering van uw organisatie, kortere doorlooptijden en/of meer tevreden medewerkers en leiders. Door te kiezen voor een scan kunt u uw organisatie laten ontwikkelen.

Als directeur-eigenaar, leidinggevende en/of manager in een MKB-bedrijf bent u voortdurend op zoek naar verbeteringen die u door kunt voeren. Groei en concurrentiepositie hangen direct samen met het aanboren van het verbeterpotentieel dat in uw organisatie aanwezig is.

Een quickscan of bedrijfsscan kan u helpen een objectief inzicht te verkrijgen in verbetermogelijkheden. Kortom, waar liggen kansen die verzilverd kunnen worden en die het totaal en de delen sterker kunnen maken?

Op alle beleidsterreinen

Dit inzicht kan op een groot aantal terreinen liggen, zoals het productieproces, de administratieve processen, bedrijfsvoering, etc. Maar ook op gebieden als leidinggeven, gedrag in de onderneming en kwaliteitszorg. Met name het component gedrag en leidinggeven is een expertise van KMOB. Deze expertise is altijd nodig, ook op de andere genoemde terreinen. 

Op strategisch niveau geeft de scan inzicht in de gehanteerde prestatie-indicatoren en het verbeterpotentieel om de onderneming beter te sturen. De bedrijfsscan geeft een uitgebreid en objectief beeld van de verbetermogelijkheden, die de eigenaar en medewerkers van de onderneming soms zelf niet meer zien, of waarvoor zij door bijvoorbeeld de werkdruk niet de tijd hebben om er rustig en objectief over na te denken en er op te reflecteren.

Een quickscan geeft door een 1- of 2 daagse scan, afhankelijk van de omvang van het bedrijf, een goede eerste objectieve indruk van op welke gebieden in de onderneming verbetering te bereiken is. Op basis van de quickscan kan naar behoefte verdieping in de verbeteringen worden gezocht.

Geen dikke adviesrapporten

De quickscan wordt gepresenteerd op maximaal enkele A4-tjes met concrete aanbevelingen. Dus geen dikke rapporten. Doel is immers niet om mooie beschouwingen te geven, maar concrete en praktische verbeterstappen te zetten.

Het objectieve beeld wordt verkregen op basis van gesprekken en praktijkcasussen (concrete ervaringen), waarbij verdiepingsvragen worden gesteld. Deze gesprekken worden gevoerd met de eigenaar / directeur en keyspelers in het bedrijf, alsook met personeelsleden.

Nulmeting met duidelijke focus

Meer in detail betekent een quickscan dat er een focus wordt gekozen met een vooraf afgesproken doel. Bijvoorbeeld een onderzoek naar welk gedrag aanwezig is op de werkvloer, of in een specifiek team. Gedrag is dat wat door de medewerkers geuit wordt. Achter het gedrag schuilt een wereld die van belang is om te kennen, voordat een ontwikkeling wordt ingezet.

Of bijvoorbeeld een doorlichting van het bedrijf op productieprocessen: waar nog sprake is van verspilling in het productieproces, zodat het proces efficiënter verloopt. Of op de administratieve processen: van eerste contact met de klant tot en met de nazorg. Ook kan de organisatiestructuur een specifiek onderwerp zijn: de efficiëntie van de structuur als ook waar verbeteringen zijn aan te brengen. Dit zijn enkele voorbeelden waar de scan met nadruk op kan focussen. U ziet dat bij ieder onderwerp, waar ook op wordt gefocust de mens centraal komt te staan, omdat bijvoorbeeld een proces niet bestaat zonder mensenwerk.

Uit door KMOB eerder uitgevoerde scans is bijvoorbeeld naar voren gekomen dat een bedrijf een tweede productieproces had opgezet, zonder de administratieve processen hierop aan te passen, waardoor inkomsten niet volledig binnenkwamen. Als ook dat door een acquisitieplan te ontwikkelen een relatief nieuwe markt benaderd kon worden, terwijl deze markt in de huidige situatie niet onderkend werd. In beide onderzoeken werd het mogelijk om financieel als bedrijf beter te gaan presteren.

U kunt uw onderneming ook ontwikkelen door (meer) inzicht te verkrijgen.

Een quickscan is een 1- of 2 daagse scan. Een bedrijfsscan is een op maat gesneden scan waarbij verdiepingsslagen worden gemaakt.

Samenvatting

  1. In nagenoeg ieder bedrijf ligt verbeterpotentieel dat verzilverd kan worden.
  2. Een quickscan of een uitgebreidere bedrijfsscan geeft een goed inzicht in dit potentieel.
  3. Beide scans zijn objectief en worden opgebouwd op basis van een bedrijfsbezoek, als ook gesprekken met de eigenaar / directeur en medewerkers.
  4. Waar de medewerkers en eigenaar zelf naar jaren in het bedrijf te hebben gewerkt, vaak het verbeterpotentieel niet meer zien door gewenning, is de scan objectief en verhelderend.
  5. Voorbeelden uit de praktijk leren dat een quickscan bedrijf de investering waard is en zich terugverdiend.
  6. De scan laat de medewerkers / keyspelers een moment stil staan bij hoe de organisatie werkt.
  7. Voor de uitvoering van de quickscan bedrijf kan de opdrachtgever specifieke aandachtspunten aangeven waar met nadruk naar wordt gekeken.
  8. De uitkomst is enkele A4-tjes met een kort en bondig rapport, met concrete aanbevelingen.
  9. Met deze aanbevelingen kan het bedrijf direct aan de slag om het potentieel te verzilveren.

Direct starten?

U kunt direct per telefoon of per mail reageren als u het verbeterpotentieel in de onderneming in kaart wilt brengen en vervolgens wilt verzilveren.

Een 1 daagse quickscan bedrijf heeft u al voor: € 1.450,- (excl. Btw).
Een 2-daagse quickscan bedrijf kost: € 2.500,- (excl. Btw).
Uitvoering van een uitgebreidere bedrijfsscan: op basis van een op maat gesneden offerte.

Neem vrijblijvend contact op, via mail of telefoon, om uw wensen te bespreken.


KMOB Advies
Daniël Krouwel
Onderzoek en analyse, Advies, Implementatie
Toon Beynenstraat 13
4112 JZ Beusichem
Contact


Van Quickscan bedrijf naar de homepage

Vraag nu de nieuw verschenen publicatie aan: “Succesvolle Projectteams. De Impact van Procesbegeleiding”

------------------------------

KMOB Advies
Daniël Krouwel
Toon Beynenstraat 13
4112 JZ Beusichem

Mobiel: 06 – 154 06 538

KvK Tiel: 11070951

View Daniël Krouwel's profile on LinkedIn