Intervisie betekenis (Kennisontwikkeling)

Intervisie betekenis - Hoe borgt en verrijkt u de kennis in uw organisatie? Kennis verdampt snel als de processen en de cultuur hierin niet ondersteunen. 

Brainstormsessies en intervisie zijn de sleutels tot verrijking van kennis. Kennis op vakinhoudelijk gebied. Maar zeker ook zelfkennis van de deelnemers. Persoonlijke reflectie als onderdeel van intervisie, zoals intervisie oorspronkelijk is bedoeld, verrijkt de kennisdeling en de groei van uw organisatie. Kennisontwikkeling door intervisie kan niet bestaan zonder hierbij de emotionele ervaring te benoemen en te delen. Vragen en delen van de persoonlijke ervaring maakt intervisie compleet.

Procesbegeleiding bij brainstormsessies en intervisie ondersteunt uw organisatie in de ontwikkeling van de gewenste cultuur om te komen tot continuïteit en groei in het delen van kennis.

Hoe deelt en borgt u de kennis in uw organisatie? Nederland is bij uitstek een land van kennis. Dit betekent dat organisaties gebaat zijn bij het delen en verrijken van kennis. Hoe gaat uw organisatie met kennis om op organisatie- en persoonlijk niveau?

De arbeidsmarkt in Nederland kent steeds meer zelfstandigen. Misschien kent uw organisatie ook wel een flexibele schil van zelfstandige ondernemers. Een zelfstandige brengt kennis in, in ruil voor een vergoeding. Hoe borgt u deze kennis in uw organisatie?

Kennisborging

Bij kennisontwikkeling gaat het om de vakinhoudelijke kennis en het delen van de persoonlijke aanpak. Wat werkt voor jou en wat niet? Het delen van deze meer emotionele kennis is een waarde die op de achtergrond is geraakt. Maar juist de reflectie op het emotionele niveau is een verrijking van de professionaliteit van de medewerkers in uw organisatie.

intervisie betekenis

U komt tot kennisborging door processen en cultuur. Het volgen van kennisborgingsprocessen leidt tot het opnemen van kennis in uw organisatie. De houding van de medewerkers stimuleert het delen van de kennis.

Het delen en verrijken van kennis kan op twee manieren. Door intervisiebijeenkomsten en door brainstormsessies.

Intervisie betekenis

Wat is intervisie? De intervisie betekenis is groot. Intervisie is de methode om structuur te brengen in het delen van kennis. Dit kan zijn het delen van kennis tussen professionals in een gelijke functie. Intervisie kan ook betekenen dat kennis wordt gedeeld tussen medewerkers met verschillende functies binnen een vakgebied (intercollegiale consultatie). 

Intervisie is van oorsprong bedoeld om in een groep van elkaar te leren op basis van een casus. Maar al te vaak blijft intervisie beperkt tot het delen van vakinhoudelijke kennis. Intervisie is vooral ook bedoeld om op elkaar te reflecteren. Reflecteren op aanpak, gebruikte methodiek én op persoonlijk niveau. Reflecteren op persoonlijk niveau betekent dat tijdens de intervisiebijeenkomst de inbrenger wordt gevraagd naar zijn emotionele ervaring tijdens de casus. Wat ervaarde hij, wat voelde hij en hoe ging hij hier mee om. Pas als ook deze vragen worden gesteld en de inbrenger tot antwoorden komt is de intervisie compleet. Zowel denken als voelen worden benoemd.

De deelnemers vragen elkaar naar de persoonlijke reflectie. Heeft iedere deelnemer herkenning? Wat leert hij uit de casus en hoe wil hij een vergelijkbare ervaring aangaan?

Kortom: reflectie op inhoud én persoon geeft een vakinhoudelijke kennisverrijking én persoonlijke groei. Met de persoonlijke groei, groeit ook het onderling vertrouwen van de deelnemers. Immers door te delen, te vragen en te antwoorden op persoonlijk gebied leren de deelnemers elkaar beter kennen. Het gevolg is groei van vertrouwen en groei van kennis.

KMOB is de procesbegeleider die u begeleidt met intervisies in uw organisatie. Ook als u nog niet bekend bent of begonnen bent met intervisie kan KMOB u hierin ondersteunen. Na een aantal sessies zijn de deelnemers in staat om zelf de intervisies vorm te geven.

Brainstormsessies

Met brainstormsessies wordt in een geselecteerde groep in slechts een enkel uur of uren met de inzet van creativiteit en vanuit meerdere perspectieven van kijken naar een vraagstuk gekomen tot mogelijke antwoorden. Perspectieven van kijken zijn bijvoorbeeld de zes kleuren denkhoeden van Edward de Bono.

Een brainstormsessie centreert zich rondom een onderwerp en is vaak één- of tweemalig per onderwerp. Procesbegeleiding bij een brainstromsessie is voor u nuttig, omdat de aanwezigen zich volledig kunnen concentreren op de inhoud en vanuit creativiteit kunnen deelnemen aan het proces. Het resultaat is maximale bijdrage aan het proces met uitkomsten waar de inbrenger direct mee aan de gang kan.

KMOB ondersteunt u als procesbegeleider in het proces en de uitwerking van de brainstormsessie. Tijdens de brainstorm begeleidt KMOB de groep tot een relaxte setting waarin de creativiteit van iedere deelnemer wordt gestimuleerd.

Kennisontwikkeling door brainstormsessies en intervisie borgt en verrijkt de kennis in uw organisatie als basis voor continuïteit en groei.

Neem vrijblijvend contact op, via mail of telefoon, om uw wensen te bespreken over de intervisie betekenis, de kennisontwikkeling in uw organisatie of bijvoorbeeld deskundigheidsbevordering in de zorg.


KMOB Advies
Daniël Krouwel
Onderzoek en analyse, Advies, Implementatie
Toon Beynenstraat 13
4112 JZ Beusichem
Contact


Van Intervisie betekenis naar de homepage

Vraag nu de nieuw verschenen publicatie aan: “Succesvolle Projectteams. De Impact van Procesbegeleiding”

------------------------------

KMOB Advies
Daniël Krouwel
Toon Beynenstraat 13
4112 JZ Beusichem

Mobiel: 06 – 154 06 538

KvK Tiel: 11070951

View Daniël Krouwel's profile on LinkedIn